Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Cache của sever thôi cách tốt nhất fix là tải cache có sẵn của họ về
 3. Earlier
 4. Cho mình hỏi là ví dụ mình add quá nhìu map vào máy chủ với code : Createobject thì nó có bị giới hạn số lượng Createobject không vậy mọi ngươÌ
 5. Hệ thống này tạo ra một hộp thùng súng bạn có thể lấy vũ khí, áo giáp và sinh mạng. Hộp có thể được tạo bởi quản trị viên RCON và chỉ một. Vũ khí có sẵn: - Shotgun - MP5 - Súng trường - Đại bàng sa mạc - AK-47 - M4 - SPAS-12 Lệnh bắn tỉa : * /taothunggun- tạo thùng (Chỉ dành cho quản trị viên RCON) * /mothunggun - sử dụng thùng Link ( bấm vào link để tải )
 6. Cho mình hỏi có cách nào để add custom vào tdedit hoặc bằng cách nào khác không ạ. Mình cảm ơn trước
 7. Bạn sử dụng Map Interior hay Exterior, nếu Exterior mà mất luôn cả map default của game thì bạn tìm phần RemoveBuildingForPlayer ở OnPlayerConnect và xoá nó đi nhé. (nên vừa test vừa xoá, tránh bị nhầm với project map khác) Còn Interior thì bạn áp dụng map int khác xong set interior cho door là lại là được.
 8. Mình có add file bệnh viện, bank + sfpd custom vào sv nhưng quên cái file gốc và giờ xóa file custom đó thì bv, bank + sfpd mất luôn, có cách nào fix k ạ ?
 9. #include <a_samp> #include <a_mysql> #include <foreach> #include <sscanf2> main() { print("\n----------------------------------"); print(" Gamemode EDIT LAN THU 8 "); print("----------------------------------\n"); } new Text: LoginTD[2], Text: RegisterTD[2], PlayerText: LoginPTD[MAX_PLAYERS][3], PlayerText: RegisterPTD[MAX_PLAYERS][3]; #define MYSQL_HOST "localhost" // Change this to your MySQL Remote IP or "localhost". #define MYSQL_USER "root" // Change this to your MySQL Database username. #define MYSQL_PASS "" // Change this to your MySQL Database password. #define MYSQL_DATABASE "gamemode" // Change this to your MySQL Database name. #if !defined isnull #define isnull(%1) ((!(%1[0])) || (((%1[0]) == '\1') && (!(%1[1])))) #endif // Well, don't just enter random information and expect it to work, information // Should be valid and working fine. #define DIALOG_REGISTER (0) #define DIALOG_LOGIN (1) // Make sure the dialog IDs above do not match any dialog ID you're using in your // gamemode otherwise they won't do their job properly. new MySQL: Database, Corrupt_Check[MAX_PLAYERS]; //Creating an enumerator to store player's data for further use (below). //============================================================================== enum ENUM_PLAYER_DATA { ID, Name[25], Password[65], Salt[11], PasswordFails, Kills, Deaths, Score, Cash, Cache: Player_Cache, bool:LoggedIn } new pInfo[MAX_PLAYERS][ENUM_PLAYER_DATA]; //============================================================================== public OnGameModeInit() { new MySQLOpt: option_id = mysql_init_options(); mysql_set_option(option_id, AUTO_RECONNECT, true); // We will set that option to automatically reconnect on timeouts. Database = mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASS, MYSQL_DATABASE, option_id); // Setting up the "Database" handle on the given MySQL details above. if(Database == MYSQL_INVALID_HANDLE || mysql_errno(Database) != 0) // Checking if the database connection is invalid to shutdown. { print("I couldn't connect to the MySQL server, closing."); // Printing a message to the log. SendRconCommand("exit"); // Sending console command to shut down server. return 1; } print("I have connected to the MySQL server."); // If the given MySQL details were all okay, this message prints to the log. // Now, we will set up the information table of the player's information. mysql_tquery(Database, "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PLAYERS` (`ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,`USERNAME` varchar(24) NOT NULL,`PASSWORD` char(65) NOT NULL,`SALT` char(11) NOT NULL,`SCORE` mediumint(7), `KILLS` mediumint(7), `CASH` mediumint(7) NOT NULL DEFAULT '0',`DEATHS` mediumint(7) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`ID`), UNIQUE KEY `USERNAME` (`USERNAME`))"); // So, this code is probably the only one which you haven't understood. // Well, we firstly create a table only if not existing in the database which is "USERS". // We create "ID" and set it as a primary key with auto increment to use it in retrieving information and many more uses. // We create "USERNAME" and set it as a unique key, the USERNAME stores every player's name in the database so you can // Control the players in offline mode and when a player leaves everything storted like kills, deaths, password and Saltion key // Wouldn't be lost upon server's close or player's disconnection. // We store kills, deaths, score and cash as written above so they might be useful for further use. return 1; } public OnGameModeExit() { foreach(new i: Player) { if(IsPlayerConnected(i)) // Checking if the players stored in "i" are connected. { OnPlayerDisconnect(i, 1); // We do that so players wouldn't lose their data upon server's close. } } mysql_close(Database); // Closing the database. return 1; } public OnPlayerConnect(playerid) { new DB_Query[115]; //Resetting player information. pInfo[playerid][Kills] = 0; pInfo[playerid][Deaths] = 0; pInfo[playerid][PasswordFails] = 0; GetPlayerName(playerid, pInfo[playerid][Name], MAX_PLAYER_NAME); // Getting the player's name. Corrupt_Check[playerid]++; mysql_format(Database, DB_Query, sizeof(DB_Query), "SELECT * FROM `PLAYERS` WHERE `USERNAME` = '%e' LIMIT 1", pInfo[playerid][Name]); mysql_tquery(Database, DB_Query, "OnPlayerDataCheck", "ii", playerid, Corrupt_Check[playerid]); LoginTD[0] = TextDrawCreate(448.266998, 152.640014, "box"); TextDrawLetterSize(LoginTD[0], 0.000000, 12.599336); TextDrawTextSize(LoginTD[0], 183.100006, 0.000000); TextDrawAlignment(LoginTD[0], 1); TextDrawColor(LoginTD[0], -1); TextDrawUseBox(LoginTD[0], 1); TextDrawBoxColor(LoginTD[0], 353704161); TextDrawSetShadow(LoginTD[0], 0); TextDrawBackgroundColor(LoginTD[0], 255); TextDrawFont(LoginTD[0], 1); TextDrawSetProportional(LoginTD[0], 1); LoginTD[1] = TextDrawCreate(315.333343, 158.000488, "LOGIN"); TextDrawLetterSize(LoginTD[1], 0.460000, 1.712000); TextDrawTextSize(LoginTD[1], 0.000000, 253.000000); TextDrawAlignment(LoginTD[1], 2); TextDrawColor(LoginTD[1], -1); TextDrawUseBox(LoginTD[1], 1); TextDrawBoxColor(LoginTD[1], 255); TextDrawSetShadow(LoginTD[1], 0); TextDrawBackgroundColor(LoginTD[1], 255); TextDrawFont(LoginTD[1], 1); TextDrawSetProportional(LoginTD[1], 1); LoginPTD[playerid][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 315.000030, 184.175033, "NAME : OBBIE"); PlayerTextDrawLetterSize(playerid, LoginPTD[playerid][0], 0.400000, 1.600000); PlayerTextDrawTextSize(playerid, LoginPTD[playerid][0], 0.000000, 165.000000); PlayerTextDrawAlignment(playerid, LoginPTD[playerid][0], 2); PlayerTextDrawColor(playerid, LoginPTD[playerid][0], -1); PlayerTextDrawUseBox(playerid, LoginPTD[playerid][0], 1); PlayerTextDrawBoxColor(playerid, LoginPTD[playerid][0], 255); PlayerTextDrawSetShadow(playerid, LoginPTD[playerid][0], 0); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, LoginPTD[playerid][0], 255); PlayerTextDrawFont(playerid, LoginPTD[playerid][0], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid, LoginPTD[playerid][0], 1); LoginPTD[playerid][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 315.000091, 213.414932, "PASSWORD : CLICK"); PlayerTextDrawLetterSize(playerid, LoginPTD[playerid][1], 0.400000, 1.600000); PlayerTextDrawTextSize(playerid, LoginPTD[playerid][1], 20.000000, 165.000000); PlayerTextDrawAlignment(playerid, LoginPTD[playerid][1], 2); PlayerTextDrawColor(playerid, LoginPTD[playerid][1], -1); PlayerTextDrawUseBox(playerid, LoginPTD[playerid][1], 1); PlayerTextDrawBoxColor(playerid, LoginPTD[playerid][1], 255); PlayerTextDrawSetShadow(playerid, LoginPTD[playerid][1], 0); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, LoginPTD[playerid][1], 255); PlayerTextDrawFont(playerid, LoginPTD[playerid][1], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid, LoginPTD[playerid][1], 1); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, LoginPTD[playerid][1], true); LoginPTD[playerid][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 309.666442, 238.129821, "LOGIN"); PlayerTextDrawLetterSize(playerid, LoginPTD[playerid][2], 0.492332, 2.023111); PlayerTextDrawTextSize(playerid, LoginPTD[playerid][2], 20.000000, 95.000000); PlayerTextDrawAlignment(playerid, LoginPTD[playerid][2], 2); PlayerTextDrawColor(playerid, LoginPTD[playerid][2], -1); PlayerTextDrawUseBox(playerid, LoginPTD[playerid][2], 1); PlayerTextDrawBoxColor(playerid, LoginPTD[playerid][2], 255); PlayerTextDrawSetShadow(playerid, LoginPTD[playerid][2], 0); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, LoginPTD[playerid][2], 255); PlayerTextDrawFont(playerid, LoginPTD[playerid][2], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid, LoginPTD[playerid][2], 1); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, LoginPTD[playerid][2], true); RegisterTD[0] = TextDrawCreate(448.266998, 152.640014, "box"); TextDrawLetterSize(RegisterTD[0], 0.000000, 12.599336); TextDrawTextSize(RegisterTD[0], 183.100006, 0.000000); TextDrawAlignment(RegisterTD[0], 1); TextDrawColor(RegisterTD[0], -1); TextDrawUseBox(RegisterTD[0], 1); TextDrawBoxColor(RegisterTD[0], 353704161); TextDrawSetShadow(RegisterTD[0], 0); TextDrawBackgroundColor(RegisterTD[0], 255); TextDrawFont(RegisterTD[0], 1); TextDrawSetProportional(RegisterTD[0], 1); RegisterTD[1] = TextDrawCreate(315.333343, 158.000488, "REGISTER"); TextDrawLetterSize(RegisterTD[1], 0.460000, 1.712000); TextDrawTextSize(RegisterTD[1], 0.000000, 253.000000); TextDrawAlignment(RegisterTD[1], 2); TextDrawColor(RegisterTD[1], -1); TextDrawUseBox(RegisterTD[1], 1); TextDrawBoxColor(RegisterTD[1], 255); TextDrawSetShadow(RegisterTD[1], 0); TextDrawBackgroundColor(RegisterTD[1], 255); TextDrawFont(RegisterTD[1], 1); TextDrawSetProportional(RegisterTD[1], 1); RegisterPTD[playerid][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 315.000030, 184.175033, "NAME : OBBIE"); PlayerTextDrawLetterSize(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 0.400000, 1.600000); PlayerTextDrawTextSize(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 0.000000, 165.000000); PlayerTextDrawAlignment(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 2); PlayerTextDrawColor(playerid, RegisterPTD[playerid][0], -1); PlayerTextDrawUseBox(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 1); PlayerTextDrawBoxColor(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 255); PlayerTextDrawSetShadow(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 0); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 255); PlayerTextDrawFont(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid, RegisterPTD[playerid][0], 1); RegisterPTD[playerid][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 315.000091, 213.414932, "PASSWORD : "); PlayerTextDrawLetterSize(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 0.400000, 1.600000); PlayerTextDrawTextSize(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 20.000000, 165.000000); PlayerTextDrawAlignment(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 2); PlayerTextDrawColor(playerid, RegisterPTD[playerid][1], -1); PlayerTextDrawUseBox(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 1); PlayerTextDrawBoxColor(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 255); PlayerTextDrawSetShadow(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 0); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 255); PlayerTextDrawFont(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 1); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, RegisterPTD[playerid][1], true); RegisterPTD[playerid][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 309.666442, 238.129821, "REGISTER"); PlayerTextDrawLetterSize(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 0.492332, 2.023111); PlayerTextDrawTextSize(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 20.000000, 95.000000); PlayerTextDrawAlignment(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 2); PlayerTextDrawColor(playerid, RegisterPTD[playerid][2], -1); PlayerTextDrawUseBox(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 1); PlayerTextDrawBoxColor(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 255); PlayerTextDrawSetShadow(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 0); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 255); PlayerTextDrawFont(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid, RegisterPTD[playerid][2], 1); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, RegisterPTD[playerid][2], true); return 1; } public OnPlayerDisconnect(playerid, reason) { Corrupt_Check[playerid]++; new DB_Query[256]; //Running a query to save the player's data using the stored stuff. mysql_format(Database, DB_Query, sizeof(DB_Query), "UPDATE `PLAYERS` SET `SCORE` = %d, `CASH` = %d, `KILLS` = %d, `DEATHS` = %d WHERE `ID` = %d LIMIT 1", pInfo[playerid][Score], pInfo[playerid][Cash], pInfo[playerid][Kills], pInfo[playerid][Deaths], pInfo[playerid][ID]); mysql_tquery(Database, DB_Query); if(cache_is_valid(pInfo[playerid][Player_Cache])) //Checking if the player's cache ID is valid. { cache_delete(pInfo[playerid][Player_Cache]); // Deleting the cache. pInfo[playerid][Player_Cache] = MYSQL_INVALID_CACHE; // Setting the stored player Cache as invalid. } pInfo[playerid][LoggedIn] = false; return 1; } public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason) { if(killerid != INVALID_PLAYER_ID) // Checking if the killer of the player is valid. { //Increasing the kills of the killer and the deaths of the player. pInfo[killerid][Kills]++; pInfo[playerid][Deaths]++; } return 1; } public OnPlayerRequestSpawn(playerid) { if(pInfo[playerid][LoggedIn] == false) return 0; // Ignoring the request incase player isn't logged in. return 1; } public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[]) { switch (dialogid) { case DIALOG_LOGIN: { if(response) { SetPVarString(playerid, "Stored_Login_Password", inputtext); PlayerTextDrawSetString(playerid, LoginPTD[playerid][1], "DA NHAP PASSWORD"); PlayerTextDrawShow(playerid, LoginPTD[playerid][1]); SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA); } else SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA); } case DIALOG_REGISTER: { if(!response) return Kick(playerid); if(strlen(inputtext) <= 5 || strlen(inputtext) > 60) { SendClientMessage(playerid, 0x969696FF, "Mat khau phai 5 - 60 ky tu."); PlayerTextDrawSetString(playerid, RegisterPTD[playerid][1], "NHAP LAI PASSWORD"); SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA); } else { SetPVarString(playerid, "Stored_Register_Password", inputtext); PlayerTextDrawSetString(playerid, RegisterPTD[playerid][1], "DA NHAP PASSWORD"); PlayerTextDrawShow(playerid, RegisterPTD[playerid][1]); SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA); } } } return 1; } forward public OnPlayerDataCheck(playerid, corrupt_check); public OnPlayerDataCheck(playerid, corrupt_check) { if (corrupt_check != Corrupt_Check[playerid]) return Kick(playerid); // You'd have asked already what's corrput_check and how it'd benefit me? // Well basically MySQL query takes long, incase a player leaves while its not proceeded // With ID 1 for example, then another player comes as ID 1 it'll basically corrupt the data // So, once the query is done, the player will have the wrong data assigned for himself. new string[150]; if(cache_num_rows() > 0) { // If the player exists, everything is okay and nothing is wrongly detected // The player's password and Saltion key gets stored as seen below // So we won't have to get a headache just to match player's password. cache_get_value(0, "PASSWORD", pInfo[playerid][Password], 65); cache_get_value(0, "SALT", pInfo[playerid][Salt], 11); pInfo[playerid][Player_Cache] = cache_save(); // ^ Storing the cache ID of the player for further use later. format(string, sizeof(string), "NAME: %s", pInfo[playerid][Name]); PlayerTextDrawSetString(playerid, LoginPTD[playerid][0], string); PlayerTextDrawSetString(playerid, LoginPTD[playerid][1], "NHAP PASSWORD"); for(new i = 0; i < 3; i++) PlayerTextDrawShow(playerid, LoginPTD[playerid][i]); for(new i = 0; i < 2; i++) TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginTD[i]); TogglePlayerSpectating(playerid, 1); PlayerTextDrawShow(playerid, LoginPTD[playerid][1]); SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA); /* format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}Welcome back, %s.\n\n{0099FF}This account is already registered.\n\ {0099FF}Please, input your password below to proceed to the game.\n\n", pInfo[playerid][Name]); ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Login System", string, "Login", "Leave"); */ } else { format(string, sizeof(string), "NAME: %s", pInfo[playerid][Name]); PlayerTextDrawSetString(playerid, RegisterPTD[playerid][0], string); PlayerTextDrawSetString(playerid, RegisterPTD[playerid][1], "NHAP PASSWORD"); for(new i = 0; i < 3; i++) PlayerTextDrawShow(playerid, RegisterPTD[playerid][i]); for(new i = 0; i < 2; i++) TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterTD[i]); TogglePlayerSpectating(playerid, 1); PlayerTextDrawShow(playerid, RegisterPTD[playerid][1]); SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA); /*format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}Welcome %s.\n\n{0099FF}This account is not registered.\n\ {0099FF}Please, input your password below to proceed to the game.\n\n", pInfo[playerid][Name]); ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_REGISTER, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Registration System", string, "Register", "Leave");*/ } return 1; } forward public OnPlayerRegister(playerid); public OnPlayerRegister(playerid) { // This gets called only when the player registers a new account. SendClientMessage(playerid, 0x00FF00FF, "Ban da dang ky xong. Chao mung ban da den voi NONOGAME."); pInfo[playerid][LoggedIn] = true; TextDrawHideForPlayer(playerid, RegisterTD[0]); TextDrawHideForPlayer(playerid, RegisterTD[1]); PlayerTextDrawHide(playerid, RegisterPTD[playerid][0]); PlayerTextDrawHide(playerid, RegisterPTD[playerid][1]); PlayerTextDrawHide(playerid, RegisterPTD[playerid][2]); CancelSelectTextDraw(playerid); SetSpawnInfo(playerid, 0, 0, 1508.1501,-884.4976,60.4167,309.6271, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ); SpawnPlayer(playerid); TogglePlayerSpectating(playerid,false); PlayerTextDrawTextSize(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 20.000000, 165.000000); return 1; } public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys) { if(newkeys == KEY_SUBMISSION) { SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA); } return 1; } public OnPlayerClickPlayerTextDraw(playerid, PlayerText:playertextid) { new String[150]; if(playertextid == LoginPTD[playerid][1]) { CancelSelectTextDraw(playerid); format(String, sizeof(String), "{FFFFFF}Chao mung, %s da quay lai may chu.\n\n{0099FF}Tai khoan nay da duoc dang ky.\n\ {0099FF}Vui long nhap mat khau de vao game.\n\n", pInfo[playerid][Name]); ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Login System", String, "Xac Nhan", "Huy Bo"); PlayerTextDrawTextSize(playerid, LoginPTD[playerid][1], 0.000000, 165.000000); return 1; } else if(playertextid == RegisterPTD[playerid][1]) { CancelSelectTextDraw(playerid); format(String, sizeof(String), "{FFFFFF}Chao mung %s da tham gia may chu.\n\n{0099FF}Tai khoan nay chua duoc dang ky.\n\ {0099FF}Vui long nhap mat khau de dang ky tai khoan.\n\n", pInfo[playerid][Name]); ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_REGISTER, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Registration System", String, "Xac Nhan", "Huy Bo"); PlayerTextDrawTextSize(playerid, RegisterPTD[playerid][1], 0.000000, 165.000000); return 1; } else if(playertextid == LoginPTD[playerid][2]) { new Salted_Key[65], stored_login_password[32]; GetPVarString(playerid, "Stored_Login_Password", stored_login_password, sizeof(stored_login_password)); if(isnull(stored_login_password)) return SendClientMessage(playerid, -1, "Ban chua nhap mat khau, khong the dang nhap."); SHA256_PassHash(stored_login_password, pInfo[playerid][Salt], Salted_Key, 65); if(strcmp(Salted_Key, pInfo[playerid][Password]) == 0) { // Now, password should be correct as well as the strings // Matched with each other, so nothing is wrong until now. // We will activate the cache of player to make use of it e.g. // Retrieve their data. cache_set_active(pInfo[playerid][Player_Cache]); // Okay, we are retrieving the information now.. cache_get_value_int(0, "ID", pInfo[playerid][ID]); cache_get_value_int(0, "KILLS", pInfo[playerid][Kills]); cache_get_value_int(0, "DEATHS", pInfo[playerid][Deaths]); cache_get_value_int(0, "SCORE", pInfo[playerid][Score]); cache_get_value_int(0, "CASH", pInfo[playerid][Cash]); SetPlayerScore(playerid, pInfo[playerid][Score]); ResetPlayerMoney(playerid); GivePlayerMoney(playerid, pInfo[playerid][Cash]); // So, we have successfully retrieved data? Now deactivating the cache. cache_delete(pInfo[playerid][Player_Cache]); pInfo[playerid][Player_Cache] = MYSQL_INVALID_CACHE; pInfo[playerid][LoggedIn] = true; SendClientMessage(playerid, 0x00FF00FF, "Chao mung ban tro lai."); TextDrawHideForPlayer(playerid, LoginTD[0]); TextDrawHideForPlayer(playerid, LoginTD[1]); PlayerTextDrawHide(playerid, LoginPTD[playerid][0]); PlayerTextDrawHide(playerid, LoginPTD[playerid][1]); PlayerTextDrawHide(playerid, LoginPTD[playerid][2]); CancelSelectTextDraw(playerid); SetSpawnInfo(playerid, 0, 0, 1508.1501,-884.4976,60.4167,309.6271, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ); SpawnPlayer(playerid); TogglePlayerSpectating(playerid,false); PlayerTextDrawTextSize(playerid, LoginPTD[playerid][1], 20.000000, 165.000000); } else { new String[150]; pInfo[playerid][PasswordFails] += 1; printf("%s da dang nhap that bai. (%d)", pInfo[playerid][Name], pInfo[playerid][PasswordFails]); // Printing the message that someone has failed to login to his account. if (pInfo[playerid][PasswordFails] >= 3) // If the fails exceeded the limit we kick the player. { format(String, sizeof(String), "%s da bi kicked boi li do: {FF0000}(%d/3) Dang Nhap That Bai.", pInfo[playerid][Name], pInfo[playerid][PasswordFails]); SendClientMessageToAll(0x969696FF, String); Kick(playerid); } else { PlayerTextDrawTextSize(playerid, LoginPTD[playerid][2], 0.000000, 95.000000); PlayerTextDrawTextSize(playerid, LoginPTD[playerid][1], 20.000000, 165.000000); PlayerTextDrawSetString(playerid, LoginPTD[playerid][1], "NHAP LAI PASSWORD"); PlayerTextDrawShow(playerid, LoginPTD[playerid][1]); format(String, sizeof(String), "Sai mat khau, ban da nhap sai %d/3 lan. Vui long nhap lai mat khau.", pInfo[playerid][PasswordFails]); SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, String); SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA); } } return 1; } else if(playertextid == RegisterPTD[playerid][2]) { new Salted_Key[65], stored_register_password[32]; GetPVarString(playerid, "Stored_Register_Password", stored_register_password, sizeof(stored_register_password)); if(isnull(stored_register_password)) return SendClientMessage(playerid, -1, "Ban chua nhap mat khau, khong the dang ky tai khoan."); for (new i = 0; i < 10; i++) { pInfo[playerid][Salt][i] = random(79) + 47; } pInfo[playerid][Salt][10] = 0; SHA256_PassHash(stored_register_password, pInfo[playerid][Salt], pInfo[playerid][Password], 65); new DB_Query[225]; // Storing player's information if everything goes right. mysql_format(Database, DB_Query, sizeof(DB_Query), "INSERT INTO `PLAYERS` (`USERNAME`, `PASSWORD`, `SALT`, `SCORE`, `KILLS`, `CASH`, `DEATHS`)\ VALUES ('%e', '%s', '%e', '20', '0', '0', '0')", pInfo[playerid][Name], pInfo[playerid][Password], pInfo[playerid][Salt]); mysql_tquery(Database, DB_Query, "OnPlayerRegister", "d", playerid); return 1; } return 0; } Ý của mình là muốn làm sao khi nhập sai mật khẩu rồi thì không bấm vào Texdraw Login[2] được hoặc nó sẽ trả về là chưa nhập mật khẩu. Còn như phần code trên của mình khi nhập sai mật khẩu rồi vẫn có thể bấm vào Texdraw Login[2] và nó trả về sai mật khẩu lần 2. Mình muốn khắc phục cái này làm sao khi nhấn sai mật khẩu rồi Texdraw Lo gin[2] sẽ khóa lại hoặc khi bấm vào nó mà chưa nhập lại mật khẩu thì sẽ trả về là "Bạn chưa nhập lại mật khẩu" Mình đã thử dùng PlayerTextDrawTextSize(playerid, LoginPTD[playerid][2], 0.000000, 95.000000); để khóa Texdraw Login[2] khi nhập mật khẩu sai rồi nhưng không được. Mong @Abyss giúp đỡ. Grand Theft Auto San Andreas 2020.07.01 - 08.07.37.03.mp4
 10. FilterScript làm gì có GivePlayerCash, phải thêm vào gamemode thì mới xài được chứ @@
 11. Bình thường thì file map có 2 đoạn, 1 là Create 2 là Remove Create thì thêm ở OnGameModeInit hoặc OnFilterScriptInit Remove thì thêm ở OnPlayerConnect Có nhiều cách thêm và các biến thể khác nữa, nhưng nhìn chung là như trên
 12. Mình xin phép được xem hình file code của bạn, nếu nó nằm trong sự hiểu biết của mình thi mình sẽ giúp bạn.
 13. Mình có file code về map rồi thì bây giờ làm như nào để add nó vào máy chủ vậy mọi người
 14. Nếu là mode NGG thì sử dụng GivePlayerCash thay cho GivePlayerMoney
 15. Tình hình là tuii có add 2 cái job bằng fs vào gamemode , khi vào test cũng ổn như mà khi lấy tiền coii như lấy lương ấy thì nó kiểu bị reset ấy mấy ông VD : tui đang có 100$ tuii làm việc xong tui đi ra icon nhận được 30$ thì nó chuyển vào 30$ là thành 130$ rồi nó trực tiếp trừ lại 30$ @@ giống kiểu bị reset ấy mấy ông giúp tuii fix với aa Với cả trình Script còn yếu nên tuii không có add job vòa gamemode được nếu ông nào có lòng tốt chỉ tuii với 😢
 16. No no no. Tức là mình muốn khi nhập sai mật khẩu rồi thì bấm vào login không được nữa hoặc nó sẽ đưa chat log lên là bạn chưa nhập mật khẩu. Chỉ khi nào nhập lại mật khẩu rồi thì mới cho bấm lại vài login.
 17. tức là bạn muốn cái textdraw login nó thông báo số lần sai mật khẩu khi nhập sai ấy hả
 18. Filterscripts và Scripts : bạn có thể xoá trong file sever.cfg trong trường hợp bạn còn muốn sử dụng lại nó. Ngược lại nếu muốn bỏ luôn thì vào trong thư mục Filterscripts và Scripts và xoá scripts bạn muốn. Còn về map thì có thể tùy người mà nó sẽ nằm trong mục Filterscrips hoặc nó sẽ nằm thẳng trong file pwn trong mục gamemodes. Nên cái này bạn phải xác định nó ở đâu thì mới xoá dc nhé.
 19. từ filterscripts hay scripts và bao gồm cả mapping ạ
 20. Mình vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi cho lắm. Ý bạn là filterscripts hay scripts hoặc cái khác ?
 21. mình làm được rồi cám ơn bạn , mà cho mình hỏi thêm muốn tháo script trong gamemode ra làm thế nào ạ
 22. Cái này nó báo không nhận được bản build sever của bạn. Bạn nên coi lại tên File trong mục gamemodes rồi so sánh với tên ở phần gamemode0 trong sever.cfg mà bạn đã khai báo. Mình chỉ có hơi rối nên bạn xem hình nhé. Ở đây mình dùng nononame8 tên phần gamemode0 sẽ để là : gamemode0 nononame8
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...